Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

TRƯỞNG BAN

PGS.TS.BS. Công Quyết Thắng

PHÓ TRƯỞNG BAN

GS.TS. Nguyễn Quốc Kính

 

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú

 

BSCKII. Nguyễn Ngọc Anh

TỔNG THƯ KÝ

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên

 

BAN CHUYÊN MÔN

TRƯỞNG BAN

GS.TS. Nguyễn Quốc Kính

PHÓ TRƯỞNG BAN

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú

 

BSCKII. Nguyễn Ngọc Anh

 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

THƯ KÝ

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên

 

BAN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

TRƯỞNG BAN

PGS.TS.BS. Công Quyết Thắng

PHÓ TRƯỞNG BAN

GS.TS. Nguyễn Quốc Kính

 

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú

 

BSCKII. Nguyễn Ngọc Anh

THƯ KÝ

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên

 

BAN TRUYỀN THÔNG

TRƯỞNG BAN

TS.BS. Vũ Thị Thục Phương

PHÓ TRƯỞNG BAN

BSCKII. Lê Tuyên Hồng Dương

 

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên

 

TS.BS. Lưu Quang Thùy

THƯ KÝ

ThS.BS. Phan Thuỳ Chi

 

TỔ THƯ KÝ

TỔ TRƯỞNG

TS.BS. Vũ Hoàng Phương

TỔ PHÓ

ThS.BS. Phan Thuỳ Chi

 

TS.BS. Lưu Quang Thùy